• Nowy
szkolenie okresowe
search
  • szkolenie okresowe

Prezes, wiceprezes, prokurent w spółce - szkolenie okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami

150,00 zł

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami jest przeznaczone dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz innych osób kierujących pracownikami.

Ilość

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami jest przeznaczone dla:

  • prezesów, wiceprezesów, prokurentów w spółce

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

W celu zaliczenia szkolenia konieczne jest rozwiązanie testu i naniesienie odpowiedzi na arkusz odpowiedzi, a następnie odesłanie go do usługodawcy za pomocą profilu użytkownika. Do zaliczenia szkolenia konieczna jest ponad połowa poprawnych odpowiedzi.

Termin ważności szkolenia okresowego bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami wynosi 5 lat.

Program szkolenia okresowego BHP:

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

    • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

   • ochrony pracy kobiet i młodocianych,

   • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

   • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

   • organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniam

3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki.

5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).

8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Postawa prawna:

  1. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.)

  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)

0000120
97 Przedmioty
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.