§1. Postanowienia ogólne
 1. Nadrzędnym celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom zakupu Towarów lub Usług, w tym materiałów szkoleniowych w zakresie szkoleń wstępnych BHP, szkoleń okresowych BHP oraz szkoleń okresowych przeciwpożarowych, a także uzyskanie Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, wydawanych i dostarczanych Użytkownikom przez Usługodawcę na podstawie wypełnionego przez Użytkowników Testu wiedzy.
 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 4. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz może udostępniać go w Koncie Użytkownika lub zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Użytkowników. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
 6. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika: 
  1. urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
  2. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript,
  3. aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej,
  4. dostępem do Konta Użytkownika.
 7. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.
§2. Rejestracja konta użytkownika
 1. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony, w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę rejestracji Konta Użytkownika. 
 2. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Użytkownika jest udostępnienie panelu Konta Użytkownika, umożliwiającego m. in. zarządzanie danymi Użytkownika, zamówieniami oraz dostęp do materiałów szkoleniowych i testu wiedzy. 
 3. Aby utworzyć Konto Użytkownika, należy dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 4. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych lub informacji.
 5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 6. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
 7. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.
 8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika, może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list.
§3. Podstawowe funkcjonalności serwisu
 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom następujące podstawowe funkcjonalności Serwisu:
  1. udostępnienie formularza kontaktowego,
  2. udostępnienie wyszukiwarki,
  3. wprowadzenie opinii,
  4. dodanie do listy życzeń,
  5. udostępnienie oferty reklamowej w mediach społecznościowych.
 2. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Usługodawcy. Usługodawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Serwisu, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkownika.
 3. Aby wyszukać Towary lub Usługi w Serwisie, należy wprowadzić w obszarze wyszukiwarki Serwisu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić. Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Serwisu przy użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Użytkownika. Dodatkowo, funkcjonalność może umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów.
 4. Aby wprowadzić opinię o Towarze lub Usłudze, należy skorzystać z formularza opinii, poprzez uzupełnienie jego obligatoryjnych pól oraz wprowadzenie deklarowanej oceny lub treści. Funkcjonalność może umożliwiać wystawienie oceny w oznaczonej skali.
 5. Aby skorzystać z funkcjonalności dodania Towaru lub Usługi do listy życzeń, należy po uprzednim zalogowaniu do Konta Użytkownika, dodać Towar lub Usługę do listy życzeń. Przedmiot funkcjonalności stanowi czasowe zapisanie w pamięci Konta Użytkownika, strony internetowej zawierającej ofertę reklamową.
 6. Aby skorzystać z funkcjonalności udostępnienia oferty reklamowej w mediach społecznościowych, należy użyć przycisków przypisanych do tych mediów, opublikowanych w obszarze oferty reklamowej. W celu skorzystania z tej funkcjonalności, wymagane jest posiadanie konta użytkownika w wybranych mediach społecznościowych.
 7. Korzystanie z niektórych z wymienionych funkcjonalności może wymagać posiadania Konta Użytkownika i zalogowania do niego. Usługodawca zastrzega możliwość czasowego wyłączenia lub wprowadzenia nowych funkcjonalności.
§4. Warunki składania zamówień
 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu zamówienia, w obszarze Koszyka Użytkownik przechodzi do jego realizacji.
 2. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest zalogowany posiadacz Konta Użytkownika, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako Użytkownik zalogowany.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Użytkownika, wybiera sposób składania zamówienia:
  1. przy użyciu Konta Użytkownika, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Użytkownik dokonuje rejestracji Konta Użytkownika i przy jego użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
  2. przy użyciu posiadanego Konta Użytkownika. Wówczas Użytkownik przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
 4. Po wyborze sposobu składania zamówienia, Użytkownik wprowadza lub wybiera:
  1. informacje rozliczeniowe,
  2. informacje o dostawie, zawierające sposób i adres Dostarczenia lub dane adresowe,
  3. metodę płatności. 
 5. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Użytkownika poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności. 
 6. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy Sprzedaży Towarów lub świadczenia Usługi, ujętych w zamówieniu.
 7. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 8. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o niemożliwości przyjęcia zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje drogą telefoniczną lub elektroniczną. Informacja może stanowić odrzucenie oferty w całości albo zawierać propozycje modyfikacji zamówienia.
 9. Przyjęcie oferty Użytkownika dokonane przez Usługodawcę z zastrzeżeniem zmiany, o której stanowi punkt powyższy poczytuje się za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Użytkownika w celu zawarcia umowy. 
 10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy, a także dane wprowadzone przez Użytkownika w formularzu zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.
 11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia umowy, złożonej przez Użytkownika.
§5. Warunki świadczenia sprzedaży
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę Sprzedaży Towarów na odległość, za pośrednictwem Serwisu.
 2. Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Usługodawcy do przeniesienia na Użytkownika własności Towarów i wydania ich, oraz zobowiązanie Użytkownika do odebrania Towarów i zapłaty Usługodawcy ceny Towarów.
 3. Przedmiot umowy Sprzedaży plików cyfrowych obejmuje zobowiązanie Usługodawcy do udostępnienia Użytkownikowi zaszyfrowanego linku do Towaru będącego plikiem cyfrowym, w sposób umożliwiający jego pobranie lub otwarcie albo przesłanie pliku cyfrowego drogą elektroniczną w wiadomości e-mail w sposób umożliwiający pobranie na odległość, w celu ich wykorzystania zgodnie z warunkami określonymi w następnym punkcie oraz zobowiązanie Użytkownika do zapłaty Usługodawcy ceny Towarów.
 4. Przedmiot uprawnień Użytkownika w zakresie Towarów będących plikami cyfrowymi, stanowi udzielenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika odpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w celu umożliwienia korzystania z tych Towarów, z zachowaniem niniejszych warunków:
  1. Towar będący plikiem cyfrowym stanowi utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.
  2. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Towaru, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tego Towaru i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
  3. Prawo do używania Towaru, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia umożliwiającego jego odtwarzanie oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem tego urządzenia, w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  4. Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać Towarów będących plikami cyfrowymi, ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian tych Towarów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze Towarów.
  5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Towaru będącego plikiem cyfrowym. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności tego utworu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Towarów lub Usług do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Towarów podlegających promocji.
 6. Zawierając umowę Sprzedaży, Usługodawca zobowiązuje się do Dostarczenia Użytkownikowi Towarów bez wad.
 7. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Użytkownika przez Usługodawcę.
 8. Wydanie Towarów następuje w czasie podanym w opisie Towaru.
 9. Czas realizacji wydania Towarów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Użytkownika. 
 10. Wydanie Towarów nie będących plikami cyfrowymi odbywa się:
  1. w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji Dostarczenia, za pośrednictwem Przewoźnika, w Dni robocze pod adres podany przez Użytkownika,
  2. w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji Dostarczenia do Paczkomatu za pośrednictwem Przewoźnika, w Dni robocze do Paczkomatu wybranego przez Użytkownika.
 11. Wydanie Towarów będących plikami cyfrowymi odbywa się poprzez udostępnienie Użytkownikowi zaszyfrowanego linku do Towaru będącego plikiem cyfrowym, w sposób umożliwiający jego pobranie lub otwarcie albo przesłanie pliku cyfrowego drogą elektroniczną w wiadomości e-mail w sposób umożliwiający pobranie na odległość, w celu jego wykorzystania zgodnie z warunkami określonymi
 12. Szczegółowe informacje w przedmiocie dostępnych metod Dostarczenia, Przewoźników oraz związanych z nimi kosztów, są opublikowane na stronie internetowej Serwisu, a Użytkownik jest o nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia.
 13. Wydanie Towarów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Użytkownika.
 14. Potwierdzenie wydania Towarów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, może zostać dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Użytkownika.  
 15. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
 16. Zaleca się, aby dostarczona przesyłka została zbadana przez Użytkownika przy obecności Przewoźnika. 
 17. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Użytkownik ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.  
§6. Warunki świadczenia usługi wydania Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę wydania Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na odległość, za pośrednictwem Serwisu.
 2. Przedmiot umowy o świadczenie Usługi wydania Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia obejmuje zobowiązanie Usługodawcy do dokonania weryfikacji Testu Wiedzy przesłanego przez Użytkownika za pośrednictwem Konta Użytkownika i wydania na podstawie jego wyników Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, w formie papierowej lub elektronicznej oraz przeniesienie na Użytkownika własności Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i Dostarczenia go.
 3. Zawierając umowę o świadczenie usługi wydania Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia Usługodawca zobowiązuje się do Dostarczenia Użytkownikowi wydania Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia utrwalonego w formie papierowej lub elektronicznej bez wad.
 4. Umowa o świadczenie usługi wydania Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Użytkownika przez Usługodawcę.
 5. Warunkiem wydania Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz przeniesienia na Użytkownika własności wydania Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i Dostarczenia go jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na ponad połowę pytań zawartych w Teście Wiedzy.
 6. Wydanie Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia następuje w czasie podanym w opisie Towaru.
 7. Czas realizacji wydania Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Użytkownika. 
 8. Wydanie Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w formie papierowej odbywa się:
  1. w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji Dostarczenia za pośrednictwem Przewoźnika, w Dni robocze pod adres podany przez Użytkownika,
  2. w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji Dostarczenia do Paczkomatu za pośrednictwem Przewoźnika, w Dni robocze do Paczkomatu wybranego przez Użytkownika.
 9. Wydanie Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w postaci pliku cyfrowego odbywa się poprzez do udostępnienie Użytkownikowi zaszyfrowanego linku do Towaru będącego plikiem cyfrowym, w sposób umożliwiający jego pobranie lub otwarcie albo przesłanie pliku cyfrowego drogą elektroniczną w wiadomości e-mail w sposób umożliwiający pobranie na odległość.
 10. Przed upływem terminu ważności szkolenia Użytkownikowi przysługuje prawo jednorazowego skorzystania z możliwości Dostarczenia Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w formie papierowej za pośrednictwem Przewoźnika albo do Paczkomatu za pośrednictwem Przewoźnika pod adres podany przez Użytkownika.
 11. Szczegółowe informacje w przedmiocie dostępnych metod Dostarczenia, Przewoźników oraz związanych z nimi kosztów, są opublikowane na stronie internetowej Serwisu, a Użytkownik jest o nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia.
 12. Potwierdzenie wydania Towarów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, może zostać dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Użytkownika.  
 13. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
 14. Zaleca się, aby dostarczona przesyłka została zbadana przez Użytkownika przy obecności Przewoźnika. 
 15. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Użytkownik ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.  
§7. Warunki płatności
 1. Wartość płatności jest ustalana na podstawie cennika znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili złożenia zamówienia. 
 2. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT.
 3. Łączna cena zamówienia, widoczna przed potwierdzeniem zamówienia obejmuje cenę wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami transakcji i Dostarczenia.
 4. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Usługodawcy i Użytkownika. 
 5. Usługodawca umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług:
  1. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze: 52 1050 1605 1000 0091 3371 4635,
  2. przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Przelewy24, obsługiwanego przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306513, NIP: 7811733852 oraz REGON: 634509164.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia płatności:
  1. w terminie 7 dni – w przypadku wyboru metody płatności przelewem tradycyjnym,
  2. w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności.
 7. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
  1. odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
  2. rezygnacji przez Użytkownika z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
  3. uznania przez Usługodawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 8. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Użytkownika dodatkowych kosztów Dostarczenia Towarów, jeżeli Użytkownik wybrał sposób Dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.
§8. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi lub nienależytego świadczenia Usług, w przypadku jej udzielenia.
 2. Zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi lub nienależytego świadczenia Usług może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W treści składanej reklamacji z tytułu rękojmi lub nienależytego świadczenia Usług, zaleca się zamieszczenie: 
 1. danych kontaktowych, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
 2. numeru rachunku bankowego, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności, 
 3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych.
 1. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi lub nienależytego świadczenia Usług dotyczy Towaru, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Konsument jest obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres Usługodawcy, na jego koszt. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru byłoby nadmienię utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Towar Usługodawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje. 
 2. Usługodawca rozpoznaje reklamacje: 
  1. z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, 
  2. z tytułu świadczonych usług w terminie 30 dni od daty zgłoszenia,
 3. Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji z tytułu rękojmi lub nienależytego świadczenia Usług drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji,
 4. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi lub nienależytego świadczenia Usług dotyczy Towaru, który po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta, Usługodawca dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta. 
 5. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi lub nienależytego świadczenia Usług nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta. 
 6. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami.
§9. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń
 1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1. 
 3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.
§10. Odstąpienie od umowy
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi:
  1. w przypadku, gdy Usługodawca wykonał Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. W pozostałych przypadkach Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy zawartej z Usługodawcą.
 3. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: 
  1. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie Usług,
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsumenci muszą poinformować Usługodawcę (Firma Handlowo-Usługowa „MIGA”, ul. 11 Listopada 16, 44-240 Żory, sklep@miga.com.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 7. Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 
 8. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. 
 10. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
§11. Przetwarzanie danych oraz plików cookies
 1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.
 2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.
§12. Warunki licencyjne dotyczące zawartości serwisu
 1. Usługodawca udziela na rzecz Użytkowników korzystających z Serwisu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, z zachowaniem niniejszych warunków.
 2. Nazwa Serwisu, projekt graficzny Serwisu, struktura Serwisu, Serwis, kod źródłowy lub skompilowany Serwisu, strony internetowe służące do obsługi Serwisu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Usługodawcę w związku z udostępnieniem Serwisu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem Usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Serwisu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Serwisu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
 3. Prawo do używania Serwisu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 4. Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
 5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Serwisu i powiązanych z nim utworów. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Serwisu.
§13. Warunki obowiązywania i zmian regulaminu
 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 2. Zmiana Regulaminu lub wypowiedzenie przez Usługodawcę umowy o świadczenie Usługi może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu postanowień zawartych w Regulaminie, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności w następujących wypadkach:
  1. zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Usługodawcę Usług lub funkcjonalności, w tym wycofanie Usługi lub funkcjonalności, do której mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  2. wprowadzenie przez Usługodawcę nowych Usług lub funkcjonalności, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  3. zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych przez Usługodawcę, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  4. zmiana przepisów prawa: regulujących Usługi oferowane przez Usługodawcę, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, mających wpływ na świadczenie Usługi, wykonywanie umowy lub Regulaminu, zmiana przepisów podatkowych lub zasad rachunkowości stosowanych przez Usługodawcę, zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu lub Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie związanym ze świadczeniem Usług, wykonywaniem umowy lub Regulaminu,
  5. zmiana przez Usługodawcę modelu biznesowego prowadzonej działalności, objętej niniejszym Regulaminem.
 3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
 4. Usługodawca publikuje informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. Publikacja tej informacji następuje poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 5. Usługodawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.
 6. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania trwającej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 7. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania obowiązującej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
§14. Postanowienia końcowe
 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu lub nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu lub nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,
  3. korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. 
 4. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
 6. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
 7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.
§15. Definicje użyte w regulaminie

Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostarczenie to proces doręczenia Towarów Użytkownikowi do wskazanego przez niego miejsca przeznaczenia, realizowany za pośrednictwem Przewoźnika albo poprzez udostępnienie Użytkownikowi zaszyfrowanego linku do Towaru będącego plikiem cyfrowym za pośrednictwem Konta Użytkownika, w sposób umożliwiający jego pobranie i otwarcie.

Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Użytkownika to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, pod warunkiem rejestracji i logowania. 

Koszyk to funkcjonalność Serwisu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Towarów przez Użytkownika.

Paczkomat to automatyczna skrytka lub terminal pocztowy, służący do odbierania przesyłek z Towarami.

Przewoźnik to podmiot, świadczący usługi Dostarczania Towarów we współpracy z Usługodawcą.

Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, za pośrednictwem Serwisu.

Serwis to serwis internetowy, prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: szkoleniebhp.miga.com.pl.

Sprzedaż to Usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której przedmiot stanowi zobowiązanie Usługodawcy do przeniesienia na Użytkownika własności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Użytkownika do odebrania Towarów i zapłaty Usługodawcy oznaczonej ceny.

Test Wiedzy to zestaw pytań służący weryfikacji wiedzy Użytkownika po ukończeniu szkolenia wstępnego BHP, szkolenia okresowego BHP lub szkolenia okresowego przeciwpożarowego, na podstawie którego wydawane jest Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Serwisu przez Usługodawcę w celu Sprzedaży.

Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Usługodawca to Mirosława Michalska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-Usługowa "MIGA" z siedzibą w Żorach (44-240) przy ul.  11 Listopada 16, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 6511417767 oraz REGON 277572316, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: 667811749 oraz przy użyciu adresu e-mail: sklep@miga.com.pl.

Użytkownik to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia to zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wstępnego BHP, szkolenia okresowego BHP lub szkolenia okresowego przeciwpożarowego, wydawane przez Usługodawcę na podstawie wyników wypełnionego przez Użytkownika Testu Wiedzy i Dostarczane Użytkownikowi przez Usługodawcę w sposób wybrany przez Użytkownika. 

01.01.2023


ZAŁĄCZNIK - FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Firma Handlowo-Usługowa „MIGA”, ul. 11 Listopada 16, 44-240 Żory | sklep@miga.com.pl
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): Imię i nazwisko konsumenta(-ów): Adres konsumenta(-ów):
Podpis konsumenta(-ów):

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:
(*) Niepotrzebne skreślić.ZAŁĄCZNIK - FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

Adresat: Firma Handlowo-Usługowa „MIGA”, ul. 11 Listopada 16, 44-240 Żory

Imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika:

Nr telefonu Użytkownika:

Adres Użytkownika:

Adres e-mail Użytkownika:

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

  adres pocztowy:

  adres e-mail:

Reklamacja dotyczy:

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:

Opis problemu:

Żądanie reklamacji:

Podpis składającego: